Ergebnisse einschränken

Dokumententyp

Institution

Spezialsammlung

Sprache

Autor

Schlagwort

  • Bertrand (2) Filter Auschalten
  • Jules-Bernard. (2) Filter Auschalten
Médiathèque Valais

Les cahiers valaisans de folklore : "Le folklore de Saint-Maurice", J.-B. Bertrand

Graven, Jean

In: Annales valaisannes : bulletin trimestriel de la Société d'histoire du Valais romand, 1936, vol. 3, no. 1, p. 41-43

Médiathèque Valais

"Le théâtre populaire en Valais", J. Bertrand

Gross, Jules

In: Annales valaisannes. [Sér. 1], Grandes annales, 1929, vol. 7, no. 3, p. 83-84