See also: similar author names
1 Wild, M.
1 Wild, M. de
3 Wild, Markus