Médiathèque Valais

Das Zugrecht nach den Walliser Rechtsquellen des Mittelalters

Hoppeler, Robert

In: Blätter aus der Walliser Geschichte, Bd. 3, 1906, S. 452-456

Médiathèque Valais

Urkunden zur Geschichte der Pfarrei Ardon-Chamoson

Hoppeler, Robert

In: Blätter aus der Walliser Geschichte, Bd. 3, 1906, S. 389-403

Médiathèque Valais

Walliser Urkunden aus dem germanischen Museum in Nürnberg

Hoppeler, Robert

In: Blätter aus der Walliser Geschichte, Bd. 3, 1905, S. 300-310