Early Miocene mammalian fossils of the Xining basin, Qinghzai Province

Li, Chuan-Kuei ; Qiu, Zhuding

In: Vertebrata palasiatica = Gu jichui dongwu xuebao, 1980, vol. 18, no. 3, p. 1

Add to personal list