000030452 001__ 30452
000030452 005__ 20131002114015.0
000030452 0248_ $$aoai:doc.rero.ch:20121009120427-VX$$punifr$$ppostprint$$pcdu34$$prero_explore$$zthesis_urn$$zreport$$zthesis$$zbook$$zjournal$$zcdu16$$zpreprint$$zcdu1$$zdissertation
000030452 041__ $$ager
000030452 080__ $$a34
000030452 100__ $$aEpiney, Astrid$$uUniversité de Fribourg
000030452 245__ $$9ger$$aZu den Implikationen der EU-Mitgliedschaft auf die Stellung und Anwendung des Völkerrechts im innerstaatlichen Bereich
000030452 773__ $$g2012///1909-1934$$tFS Rüdiger Wolfrum
000030452 8564_ $$fEpiney_Beitrag146.pdf$$qapplication/pdf$$s321396$$uhttp://doc.rero.ch/record/30452/files/Epiney_Beitrag146.pdf$$yorder:1$$zTexte intégral
000030452 918__ $$aFaculté de droit$$bDécanat, Av. de l'Europe 20, 1700 Fribourg
000030452 919__ $$aUniversité de Fribourg$$bFribourg$$ddoc.support@rero.ch
000030452 980__ $$aPOSTPRINT$$bUNIFR$$fART_INPROC
000030452 990__ $$a20121009120427-VX