000022968 001__ 22968
000022968 005__ 20151119145621.0
000022968 0248_ $$aoai:doc.rero.ch:22968$$pbcufr$$pbook$$zcdu34$$zthesis_urn$$zreport$$zthesis$$zjournal$$zpostprint$$zcdu16$$zpreprint$$zcdu1$$zdissertation
000022968 041__ $$afre
000022968 080__ $$a93/94
000022968 245__ $$9fre$$aBernard$$b1305-1372
000022968 490__ $$aGénéalogies de familles fribourgeoises
000022968 533__ $$aNumérisation$$bFribourg$$cBibliothèque Cantonale et Universitaire Fribourg$$d2010
000022968 695__ $$9fre$$agénéalogie famille "Bernard"
000022968 695__ $$9eng$$agenealogy chart family "Bernard"
000022968 695__ $$9ger$$aStammbaum Familie "Bernard"
000022968 8564_ $$fBernard.pdf$$qapplication/pdf$$s94225$$uhttp://doc.rero.ch/record/22968/files/Bernard.pdf$$yorder:1$$zPièces justificatives
000022968 8564_ $$fBernard_m.pdf$$qapplication/pdf$$s17280$$uhttp://doc.rero.ch/record/22968/files/Bernard_m.pdf$$yorder:2$$zArbre manuscrit
000022968 919__ $$aBibliothèque cantonale et universitaire Fribourg$$bFribourg$$ddoc.support@rero.ch
000022968 980__ $$aBOOK$$bBCUFR
000022968 982__ $$aHubert de Vevey - Généalogies de familles fribourgeoises