Prälat Dr. Dionys Imesch (1868-1947) : Ehrenpräsident [des Geschichtsforschenden Verein Oberwallis]

Julen, Albert

In: Blätter aus der Walliser Geschichte, Bd. 10, 1948, S. III-IX

Ajouter à la liste personnelle