Klageschrift Jörgs uf der Flüe gegen Kardinal Schiner aus dem Jahre 1516

Imesch, Dionys

In: Blätter aus der Walliser Geschichte, Bd. 4, 1911, S. 233-247

Ajouter à la liste personnelle