Das Zugrecht nach den Walliser Rechtsquellen des Mittelalters

Hoppeler, Robert

In: Blätter aus der Walliser Geschichte, Bd. 3, 1906, S. 452-456

Add to personal list