Notizen zur Walliser Rechtsgeschichte des Mittelalters

Hoppeler, Robert

In: Blätter aus der Walliser Geschichte, Bd. 3, 1906, S. 446-451

Ajouter à la liste personnelle