Mammalian fossils from Early Pleistocene cave deposits of Yanshan mountain, Peking Vicinity

Huang, Wanpo ; Jian, Guan

In: Vertebrata palasiatica = Gu jichui dongwu xuebao, 1983, vol. 21, no. 1, p. 69

Ajouter à la liste personnelle